(វីដេអូ)៖ អនុកម្មការសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ASEM បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយ ពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រជុំកំពូអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣