ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ បុរសទេសចរតាមកប៉ាល់ជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ ដែលគេសង្ស័យថា មានជំងឺកូរ៉ូណាថ្មី នៅខេត្តព្រះសីហនុ មិនមានមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី នៅក្នុងខ្លួនឡើយ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថា បុរសទេសចរតាមកប៉ាល់ជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ ដែលគេសង្ស័យថា មានជំងឺកូរ៉ូណាថ្មី នៅខេត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជា គឺពេលនេះលទ្ធផលបានបង្ហាញហើយថា គាត់មិនមានមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី នៅក្នុងខ្លួនឡើយ។

សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម ៖