សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងសារថ្មី ជំងឺពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជា មិនមែនជំងឺកូរ៉ូណាទេ គឺជំងឺភ័យខ្លាច !