បទយកការណ៍ស្ដីពី «ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទិវាអាស៊ី អឺរ៉ុប ឬ ASEM day»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន