សេចក្តីជូនដំណឹង ការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌”