សកម្មភាពបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពត

(កំពត)៖ នៅថ្ងៃទី៣០ មករា ឆ្នាំ២០២០  ស.ស.យ.ក.ខេត្តបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលមានចំនួនសិស្សចូលរួមសរុប ៣៦០ នាក់

ក្នុងនោះ៖

-សិស្ស កុំព្យូទ័រ ១៥៣នាក់

-សិស្ស ភាសារអង់គ្លេស ៨៤នាក់ 

-សិស្សភាសារថៃ ៥៤នាក់ (២ម៉ោង)

-សិស្សភាសារចិន ៦៩នាក់