(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ពីការរួមចំណែកជាមួយនឹងចិន ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម