(វីដេអូ)៖ សម្តេចបារម្ភពីនិស្សិតខ្មែរដែលវិលមកកម្ពុជាមិនបានសុំច្បាប់សាលា នោះមិនត្រូវបានសាលាឲ្យចូលរៀនវិញទេ