ជំងឺពិតប្រាកដរបស់យើងនៅពេលនេះ គឺជំងឺភ័យខ្លាច មិនមែនវិរុសកូរ៉ូណាទេ