ការបិទជើងហោះហើរពីចិនមកកម្ពុជា ដូចជាការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន