អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ និងវិធីបង្ការឆ្លង ជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី