នៅវេលាម៉ោង ៨:៣០នាទីយប់នេះលើ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី កូរ៉ូណា ដែលកំពុងរីករាលដាលជុំវិញពិភលោក។

នៅវេលាម៉ោង ៨:៣០នាទីយប់នេះលើ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី កូរ៉ូណា ដែលកំពុងរីករាលដាលជុំវិញពិភលោក។

សូមដោនឡូដ Apps ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង វីដេអូថ្មីៗ
iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: https://goo.gl/JXc6op
YT: http://bit.ly/2Pj0Hax
Website: http://information.gov.kh/
Telegram: https://t.me/ministryofinformation