ក្រសួងការបរទេស រៀបចំ«សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០២០» ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្មភាពនិងការប្រឈមនានា

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងរៀបចំ «សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០២០» របស់ខ្លួន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី៣០ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្មភាព និងការប្រឈមនានានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ព្រមទាំងកំណត់ទិសដៅការទូត និងការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០៕ (ដោយ៖ ធូ កុសល)
សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖