នៅវេលាម៉ោង៨ និង១០ នាទីយប់Facebook Page និង TV APPs ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនូវសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺរលាកសួត បង្កដោយវីរ៉ុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី៕

(ភ្នំពេញ)៖ នៅវេលាម៉ោង៨ និង១០ នាទីយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ Facebook Page និង TV APPs ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនូវ សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺរលាកសួត បង្កដោយវីរ៉ុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី៕