អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ឋានៈសាស្រ្តាចារ្យក្នុងវិស័យកសិកម្ម