ម៉ោង ៩:០០ នាទី ព្រឹកនេះ Facebook Page និងTV APPs ក្រសួងព័ត៌មាន ផ្សាយឡើងវិញ ពិធីជួបជុំលើកទី៤ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៤ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ប្រសាសន៍ដើម៖

ប្រសាសន៍ដើម៖សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ក្នុងពិធីជួបជុំលើកទី៤។