វីដេអូប្រូម៉ូត៖​ ក្រសួងព័ត៌មានបាន បង្កើតសមិទ្ធិផលថ្មីមួយគឺ APPs Ministry of Information

ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតសមិទ្ធិផលថ្មីមួយគឺ APPs Ministry of Information ដែលកំពុងដំណើរការ
ផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធីទូរសព្ទដៃវៃឆ្លាត APPs តាមរយៈ Website// www.information.gov.kh
ក្នុងគោលបំណងពង្រីកបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា(AKP) និង វិទ្យុជាតិ (FM 96MHz) ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការកំពុងពេញនិយមអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ Smart Phone ។