ច្បាប់ស្ដីពី វិសោធនកម្មមាត្រា ៣ មាត្រា.១៧ មាត្រា.២០ មាត្រា.២១ មាត្រា.២៧ មាត្រា.២៨ មាត្រា.២៩ មាត្រា.៥៤ មាត្រា.៥៥ និងមាត្រា.៥៩ នៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៦