ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត