សូមអញ្ជើញទស្សនាការចាក់ផ្សាយរឿង «វាលពិឃាត » នៅវេលាម៉ោង ៩:៣០នាទីព្រឹកនេះលើ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ)៖ សូមអញ្ជើញទស្សនាការចាក់ផ្សាយរឿង «វាលពិឃាត »  នៅវេលាម៉ោង ៩:៣០នាទីព្រឹកនេះ ។

លោកអ្នកអាចតំឡើង Apps ក្រសួងព័ត៌មានបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោ នេះ
Android https://goo.gl/JXc6op
iOS: https://goo.gl/MDG3cz