អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងទីប្រជុំជន