(វីដេអូ)៖ សកម្មភាពជួយសង្គ្រោះ ជនរងគ្រោះដែលជាប់ក្នុងអគារដែលបានបាក់រលំនៅខេត្តកែប