លិខិតប្រកាសស្ដីពីការឈប់សម្រាកការងារដោយមានប្រាក់ឈ្មួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២០