អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការរាជរដ្ឋាភិបាល