សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះឈ្នួលកុំដំឡើងថ្លៃផ្ទះ ថ្លៃបន្ទប់ឱ្យលើសពីអ្វីដែលកម្មករទទួលបាន