សម្តេច ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា មានមនុស្សមួយចំនួនស្អប់របបកុម្មុយនិស្ត តែបែរជាជំរុញឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើរបបទីផ្សារ