ការងារបោះប​ង្គោ​លខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក និងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសារធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម