ប្រទេសកម្ពុជា ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០