សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មានកត្តាចំនួន៤ ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចូលអាស៊ាន