សម្តេចតេជោ រម្លឹកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណ មុំ៣នៃយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនេះ រួមមាន៖ មុំទី១ ការធ្វើសន្តិភាវូបនីយកម្មផ្ទៃក្នុងប្រទេស, មុំទី២ ការធ្វើសមាហរណកម្មឱ្យបានឆាប់បំផុតទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ និងមុំទី៣ គឺប្រមូលផ្តុំការខិតខំទាំងអស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ