សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តាំទៅមន្ទីរពេទ្យទាំងរដ្ឋ និងឯកជនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាធំ ដោយមិនត្រូវយកលុយជាធំនោះឡើយ