សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមិនល្អ ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងពាក្យសម្តីរបស់ខ្លួន ដែលបានប្រព្រឹត្តលើអ្នកជំងឺ ហើយការព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្មានការបែងចែកនោះឡើយ