សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើសុំគ្លីនិកឯកជនកុំឱ្យដណ្តើមអ្នកជំងឺ និងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជំងឺតាំងពីដើមដល់ចប់ ដោយមិនត្រូវពេលអ្នកជំងឺសង្គ្រោះមិនបាន ទើបរុញទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនោះទេ ជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត