នៅម៉ោង២រសៀល TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន ផ្សាយឡើងវិញ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញឱកាស អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ។

ផ្សាយឡើងវិញ៖ ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។