សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវឲ្យកសិករពីការថែទាំទឹក កាត់បន្ថយការធ្វើស្រូវប្រាំង និងដាំដំណាំអ្វីផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ទឹកតិច !