សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ពលរដ្ឋមានប័ណ្ណក្រីក្រ ប័ណ្ណសមធម៌ ប័ណ្ណរបបសន្តិសុខសង្គម នឹងព្យាបាលដោយមិនបង់ថ្លៃ