ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល