អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតមូលនិធិបរិស្ថាននិងសង្គម