កម្មវិធីប្រតិបត្តិការទូរសព្ទ័វ័យឆ្លាត (APPs Ministry Of Information) បានដំឡើង Version 3.1.5

សូមគោរពសម្តេច ឯកឧត្តម ​លោកជំទាវ លោកឧញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ដែលកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រតិបត្តិការទូរសព្ទ័វ័យឆ្លាត (APPs Ministry Of Information) ឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីប្រតិបត្តិការទូរសព្ទ័វ័យឆ្លាត (APPs Ministry Of Information) បានដំឡើង Version 3.1.5

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូម សម្តេច ឯកឧត្តម ​លោកជំទាវ លោកឧញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ធ្វើការទាញយកកម្មវិធីខាងលើតាមរយៈ Link ដូចខាងក្រោម៖

iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: 
https://goo.gl/JXc6op