សម្តេចតេជោ៖ ការលើកលែងទោស ត្រូវឆ្លងកាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រី