ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ ថ្លែងពីការចូលរួមទប់ស្កាត់នូវរដ្ឋប្រហារមួយដែលប៉ុនប៉ងដណ្តើមអំណាចនៅថ្ងៃទី0៩ ខែវិច្ឆិកា កន្លងទៅ…