(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស សុវណ្ណជលសា ប្រកួតជាមួយ រំភាយផាត់សសាមគ្គីសែនជ័យ