(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស ពិជ័យកុមារតេជោសែនជ័យ ប្រកួតជាមួយ សូជ័យឧត្តម