(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស ពត់សរ ជា ច័ន្ទ សុខ សែនជ័យបារមីវត្តព្រៃស្វាយ ប្រកួតជាមួយ កំសាន្តជលសារ