(វីដេអូ)៖ ទូកគូរពិសេស ទ្រីភាពសែនជ័យបារមីតេជោ ប្រកួតជាមួយ ដំបងពេជ្រចេស្តាមហាតេជោសែនជ័យ