(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស ពិសិដ្ឋមរកតអម្ពរវ័នតេជោសែនជ័យ ប្រកួតជាមួយ សុវណ្ណកុមារមហារិទ្ធិ