(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស ម្ជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យ ប្រកួតជាមួយ ប្រាសាទចេស្តាមហាតេជោសែនជ័យ