(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស ម៉ឺនសង្វាតសែនជ័យបារមីកងចក្រ ប្រកួតជាមួយ ហេងសាមគ្គីរិទ្ធីសែនជ័យ