(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស ផ្ការាំស័ក្តិសិទ្ធ ប្រកួតជាមួយ ហ៊ឹងមង្គលតេជោសែនជ័យ