(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស មហានិគ្រោធតេជោសេនជ័យ ប្រកួតជាមួយ សុនចន្ធីចេស្តាកញ្ញាសំបូរ